REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO V-EVENT
§ 1
Podmiotem prowadzącym sklep internetowy V-event jest firma V-event Weronika Grochowska ul.Szekspira 2 lok. 27 Warszawa 01-913 nip:118-223-96-86 regon :521683949
§ 2
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa:
rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia przez V-EVENT usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego,
wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się V-EVENT w ramach sklepu internetowego,
tryb postępowania reklamacyjnego,
zasady odnoszące się do ochrony danych osobowych.
§3
Klientami sklepu internetowego V-EVENT mogą być osoby fizyczne pod warunkiem posiadania nieograniczonej zdolność do czynności prawnych, osoby a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
Klientami sklepu internetowego V-EVENT mogą być zarówno konsumenci w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)., jak i przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).
§ 4
Sklep internetowy V-EVENT umożliwia Klientom zapoznanie się z informacją handlową i ofertą usług V-EVENT oraz umożliwia ich zakup, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Usługi świadczone przez V-EVENT w ramach sklepu internetowego polegają na zapewnieniu Klientom możliwości korzystania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z dostępnych w nim funkcji, w szczególności:
edycji danych;
konfigurowania i składania zamówień;
wglądu w historię zamówień;
składania reklamacji;
komunikacji z konsultantem.
§ 5
Sklep internetowy V-EVENT świadczy swoje usługi i dokonuje czynności za pośrednictwem portalu dostępnego pod adresem internetowym www.v-event.pl
§ 6
W ramach Sklepu internetowego V-EVENT świadczone są usługi na rzecz podmiotów określonych w § 3 ust 1 i 2 Regulaminu w ramach sklepu internetowego wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7
Akceptacja Regulaminu dokonana przez Klienta za pośrednictwem sieci internetowej jest równoznaczna ze złożeniem przez niego oświadczeń o następującej treści:
zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń;
dobrowolnie przystępuję do korzystania z usług sklepu internetowego;
dane zawarte w formularzach zamówienia oraz procesie rejestracyjnym lub kontaktowym są prawdziwe i nie zawierają błędów
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umów zawartych z V-EVENT w ramach sklepu internetowego oraz realizacji przez V-EVENT złożonego zamówienia;
wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym informacji systemowych, wiadomości od V-EVENT raz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu internetowego.
§ 8
V-EVENT stale i nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin na stronie internetowej www.v-event.pl/regulamin w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.
§ 9
Informacje i dane uwidocznione w sklepie internetowym V-EVENT nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
§ 10
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
§ 11
Korzystanie z usług sklepu V-EVENT jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych:
posiadanie połączenia z siecią Internet,
posiadanie przez Klienta zaktualizowanej i sprawnej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera lub Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies;
posiadanie przez Klienta dostępu do czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
V-EVENT nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonywaniu czynności przez Klienta wynikające z niespełniania przez niego warunków określonych w § 11 Regulaminu, w szczególności ze stosowania innych niż wskazane przeglądarek internetowych
§ 12
Klient jest zobowiązany do korzystania z usług sklepu internetowego V-EVENT w sposób zgodny z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
Zakazanymi są w szczególności:
posługiwania się cudzymi lub nieprawdziwymi danymi osobowymi, firmą lub innym nieprawdziwym lub cudzym oznaczeniem,
naruszania tajemnicy korespondencji,
naruszania w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich lub pokrewnych,
naruszania dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci.
§ 13
Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować V-EVENT za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.vevent@gmail.com o każdorazowej zmianie danych go indywidualizujących, w tym wynikającej z błędu co do tych danych.
Dane indywidualizujące udostępnione przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia uważa się za aktualne do czasu dokonania przez Klienta ich autoryzowanej zmiany lub korekty.
Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez V-EVENT wskutek niedokonania przez Klienta we właściwym czasie zmiany lub korekty danych, o których mowa w ust. 1
V-EVENT zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonych przez Klienta oświadczeń, a zwłaszcza danych indywidualizujących Klienta oraz może zażądać ich potwierdzenia lub autoryzacji w określonej przez V-EVENT formie.
V-EVENT może wstrzymać się z realizacją usług na rzecz Klienta w przypadku braku potwierdzenia lub autoryzacji przez Klienta prawdziwości złożonych przez niego oświadczeń, jak również wtedy, gdy ich prawdziwość wzbudzi uzasadnione wątpliwości, do czasu ich usunięcia.

§ 14
Klient sklepu internetowego V-EVENT po wejściu na stronę www.v-event.pl uzyskuje możliwość, zapoznania się z informacją handlową i specyfikacją usług V-EVENT w szczególności poprzez podanie przez V-EVENT opisu i informacji o rodzaju, nazwie towaru, jego dostępności, terminie oraz cenie towarów oraz ujawnienie ich zdjęć. W celu zapoznania się ze szczególną specyfikacją towarów, Klient ma możliwość kontaktu z konsultantem V-EVENT w sposób określony w § 25 Regulaminu.
§ 15
Zakup towarów od V-EVENT w ramach sklepu internetowego może odbywać się przy wykorzystaniu następujących procedur zakupu:
z wykorzystaniem „Koszyka” Klienta,
z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres V-EVENT : biuro.vevent@gmail.com
§ 16
Funkcje sklepu internetowego pozwalają Klientowi na konfigurację właściwości określonych towarów.
Dostępność funkcji konfiguracji uwidoczniona jest przy informacji handlowej i specyfikacji danego towaru i wyraża się na przykład w możliwości określenia właściwości usług.
§ 17
Klient w celu zakupu usług V-EVENT, po zapoznaniu się z informacją handlową i specyfikacją towarów, a w sytuacji możliwości konfiguracji właściwości towaru po jej dokonaniu, wybiera dostępną na stronie internetowej sklepu V-EVEN opcję „Dodaj do koszyka”.
Koszyk Klienta zawiera listę wybranych przez niego towarów, które mogą w dalszych krokach podlegać zakupowi w sklepie internetowym V-EVENT. Koszyk Klienta zawiera ponadto wskazanie wymiarów, ilości, ceny jednostkowej towaru oraz ceny łącznej w przypadku zamówienia większej ilości towarów.
W koszyku Klienta można zmieniać ilość zamawianych towarów oraz usuwać je z koszyka.
Po wprowadzeniu towaru do koszyka Klient może kontynuować zakupy w sklepie internetowym lub przejść bezpośrednio do procedury zakupu towaru. Wprowadzenie towaru do koszyka nie oznacza automatycznego zakupu towaru.
Po wybraniu w funkcji „Koszyk” opcji ”Złóż zamówienie” Klient w celu dalszej realizacji procedury zakupu powinien wypełnić formularze zamówienia wymagające podania danych niezbędnych V-EVENT do realizacji zamówienia, a w szczególności dotyczących danych Klienta (nabywcy), w tym adresu e-mail Klienta, danych adresowych dla dostawy towaru, sposobu dostawy (kurier, odbiór własny) oraz powinien wybrać metodę płatności (przelew, płatność przy odbiorze za pobraniem, płatność z wykorzystaniem konta PayU). Podanie danych oznaczonych symbolem * (gwiazdki) jest obowiązkowe; brak ich podania uniemożliwia zakup towarów V-EVENT w ramach sklepu internetowego. Wybierając odbiór osobisty, Klient może zapłacić za zamówienie albo przelewem, albo z wykorzystaniem konta PayU, przy czym V-EVENT ma prawo wstrzymać się z wydaniem towaru do chwili zaksięgowania środków na jej rachunku bankowym.
Po realizacji procedury określonej w ust. 6 powyżej, Klientowi ukaże się podsumowanie zakupów ze wskazaniem w szczególności na nazwę i ilość towarów, które mają zostać zakupione, ich cenę jednostkową, cenę całkowitą zamówienia, sposoby oraz koszty dostawy. Jednocześnie Klient będzie miał możliwość zapoznania się z pełną treścią Regulaminu. Dokonanie zakupu wymaga potwierdzenia znajomości i akceptacji Regulaminu.
W celu złożenia zamówienia i jego opłacenia Klient po zweryfikowaniu poprawności podsumowania zakupów powinien zaakceptować Regulamin i kliknąć na opcję „Zatwierdź zakup”. Wybierając ww. opcję, Klient, w tym również Klient będący konsumentem, potwierdza, że ma pełną świadomość, iż dokonuje czynności prawnej, które skutkuje obowiązkiem zapłaty ceny na rzecz V-EVENT oraz odbioru nabytego towaru.
W przypadku wyboru opcji płatności przelewem, po akceptacji Regulaminu i kliknięciu opcji „Zatwierdź zakup”, Klient zostanie przekierowany na stronę operatora płatności w celu opłacenia zamówienia. Zlecenie płatności wykonywane jest zgodnie z warunkami płatności obowiązującymi u danego operatora płatności.
W przypadku opcji płatności za pomocą PayU, po akceptacji Regulaminu i kliknięciu opcji „Zatwierdź zakup” Klient zostanie przekierowany na stronę PayU w celu opłacenia zamówienia. Zlecenie płatności wykonuje PayU zgodnie z własnym regulaminem.
Umowa sprzedaży towarów V-EVENT, w przypadku sprzedaży w opcji zapłaty za pobraniem, zawierana jest z chwilą zaakceptowania przez Klienta Regulaminu i kliknięciu opcji „Zatwierdź zakup”.
Umowa sprzedaży towarów V-EVENT, w przypadku sprzedaży w opcji zapłaty przelewem, zawierana jest z chwilą opłacenia przez Klienta złożonego zamówienia. Chwilą opłacenia jest moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy V-EVENT.
V-EVENT po zawarciu umowy sprzedaży towarów przesyła Klientowi na adres e-mail wskazany przez niego zgodnie z ust. 6 powyżej potwierdzenie przystąpienia do realizacji zamówienia, które w przypadku umów z Klientami będącymi Konsumentami jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość.
Wraz z potwierdzeniem przystąpienia do realizacji zamówienia V-EVENT przesyła Klientowi Regulamin oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zawartej z konsumentem. Przesłanie wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie może być poczytane, jako przyznanie prawa odstąpienia od umowy Klientowi, który nie jest konsumentem.
Klient nabywa własność towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży z chwilą uiszczenia w całości ceny nabycia oraz kosztów przesyłki, jeśli takowe zachodzą i obciążają Klienta.
§ 18
Klient może zakupić towary V-EVENT bezpośrednio z wykorzystaniem poczty elektronicznej. W celu zakupu towarów V-EVENT Klient wysyła wiadomość e-mail na adres: biuro.vevent@gmail.com ze wskazaniem towaru, którego zakupem jest zainteresowany.
Po otrzymaniu wiadomości e-mail Klienta, konsultant V-EVENT skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia warunków zamówienia oraz danych Klienta potrzebnych do jego realizacji.
W przypadku uzgodnienia przez Klienta z konsultantem V-EVENT wszystkich właściwości zamawianego towaru i innych warunków zamówienia Klient otrzymuje od V-EVENT e-mail z informacją o warunkach zamówienia, w szczególności obejmującą właściwości złożonego zamówienia, jego cenę całkowitą, sposób i termin zapłaty ceny, koszty oraz termin i sposób dostawy. Wraz z informacją o warunkach zamówienia V-EVENT przesyła Klientowi Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na odległość. Przesłanie wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy nie może być poczytane, jako przyznanie prawa odstąpienia od umowy Klientowi nie będącemu konsumentem.
Umowa sprzedaży towarów V-EVENT, w opcji płatności przelewem, zawierana jest z chwilą opłacenia przez Klienta złożonego zamówienia; w przypadku płatności zaliczkowej / przedpłaty umowa jest zawierana z chwilą opłacenia kwoty zaliczki / przedpłaty. Chwilą opłacenia jest moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy V-EVENT. V-EVENT z chwilą opłacenia złożonego zamówienia przesyła Klientowi na adres e-mail wskazany przez niego potwierdzenie przystąpienia do realizacji zamówienia, które jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w przypadku Klientów będących konsumentami.
W przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem opłacenie zamówienia następuje najpóźniej z chwilą dostawy. V-EVENT wstrzyma się z wydaniem towaru Klientowi do czasu pełnego opłacenia zamówienia przez Klienta.
V-EVENT zastrzega sobie własność sprzedanych towarów aż do uiszczenia pełnej ceny sprzedaży przez Klienta.
§ 19
Realizacja zamówienia na rzecz Klienta rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym po dniu zawarcia umowy sprzedaży towarów V-EVENT.
Jeżeli V-EVENT nie będzie mógł zrealizować złożonego zamówienia z tego powodu, że wydarzenie zostanie odwołane, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od zamknięcia wydarzenia poinformuje o tym klienta drogą mailową i po wskazaniu przez klienta nr rachunku bankowego na którym ma nastąpić zwrot zwróci mu otrzymaną od niego sumę pieniężną, nie wliczając zaliczki.
Zaliczka jest bezzwrotna.
W przypadku braku obecności Klienta na wydarzeniach V-EVENT, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich dostawy, z przyczyn nie dotyczących V-EVENT. W takim przypadku V-EVENT uprawniona jest do niezwracania wpłaconych pieniędzy.
§ 20
Wątpliwości związane z procedurą składania zamówień, zawierania przez Klienta umów umożliwiających mu nabycie towarów V-EVENT oraz ewentualne inne wątpliwości związane z dokonywaniem zakupów w V-EVENT Klient może wyjaśnić kontaktując się w tym celu z konsultantami V-EVENT działającymi pod numerem telefonu 519 856 578 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro.vevent@gmail.com .
§ 21
V-EVENT przestrzega praw konsumentów związanych z prawem do odstąpienia od umowy zakupu usług V-EVENT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
V-EVENT informuje w szczególności, że zgodnie z art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik usług V-EVENT.
Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towaru V-EVENT w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele towarów V-EVENT, które są dostarczane osobno, partami lub w częściach termin na odstąpienie od umowy liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego towaru V-EVENT, partii lub części.
W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient będący konsumentem informuje V-EVENT o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może w szczególności zamiast tego skorzystać z wzoru odstąpienia stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą. V-EVENT zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 8 poniżej. Do rozliczenia się V-EVENT z Klientem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
§ 22
V-EVENT przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez V-EVENT danych, w tym danych osobowych Klienta niezbędnych do świadczenia mu usług poprzez sklep internetowy, a w szczególności do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między V-EVENT a Klientem, jak również wynikających z właściwości świadczonych przez V-EVENT usług (dane podstawowe), a w tym imienia, nazwiska, firmy, adresu zamieszkania, adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (siedzibę), adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, jak też adresów elektronicznych.
Podanie danych podstawowych jest warunkiem dokonywania czynności związanych z nabywaniem towaru od V-EVENT za pośrednictwem sklepu internetowego. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych podstawowych.
Klient ma stały i nieskrępowany wgląd do udostępnionych V-EVENT danych, w tym danych osobowych i może te dane zmieniać, uzupełniać, prostować.
Po zakończeniu świadczenia usług V-EVENT może przetwarzać dane osobowe Klienta sklepu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w szczególności V-EVENT może przetwarzać te spośród danych, które będą niezbędne do wyjaśnienia okoliczności korzystania z funkcjonalności i usług sklepu internetowego niezgodnie z Regulaminem.
Administratorem danych osobowych jest V-EVENT, który zabezpiecza je zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z art. 36 i następne wyżej wymienionej ustawy.
§ 23
V-EVENT jest uprawniony do czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia V-EVENT napraw lub konserwacji systemów obsługujących sklep oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.
§ 24
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.
V-EVENT może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku co do warunków realizacji umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
Wszelkie prawa do zawartości sklepu internetowego jako całości, w tym do jego układu i wyglądu zastrzeżone są na rzecz V-EVENT, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, zdjęć, grafik, aplikacji, interfejsów, baz danych, wzorów umów, indywidualnych rozwiązań i konstrukcji są zastrzeżone na rzecz V-EVENT lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których treści są udostępniane na stronach sklepu internetowego na podstawie odrębnych umów z V-EVENT.
Korzystanie z zawartości i funkcji sklepu internetowego przez Klienta nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych; Klient może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego V-EVENT
V-EVENT Weronika Grochowska ul.Szekspira 2 lok. 27 Warszawa 01-913
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Ja/My(), niżej podpisany/a/i ……………………………………. niniejszym oświadczam/y, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję/my od umowy sprzedaży zawartej w Warszawie dnia ___ r. poza lokalem przedsiębiorstwa/na odległość(*niewłaściwe skreślić).
Data zawarcia umowy: r.
Imię i nazwisko Klienta konsumenta (-ów): __

Adres Klienta konsumenta (-ów):
Numer zamówienia:
Numer paragonu/faktury:


(data i podpisy Klienta (-ów) jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  • niewłaściwe skreślić w zależności od liczby osób podpisujących oświadczenie

ZWROTY

TERMIN ZWROTU USŁUG
V-EVENT sprzedaje usługi, które pozostawiają wspomnienia. Mamy zatem nadzieję, że wszyscy nasi Klienci będą zadowoleni z zakupu naszych usług. W sytuacji, gdy Klient nie ma możliwości pojawienia się na wydarzeniu, może otrzymać zwrot środków. Zgłoszenie nie może odbyć się później niż 14 dni po zawarcia umowy.
ZWROT PIENIĘDZY
Zwrot pieniędzy odbywa się przelewem na konto bankowe. W przypadku płatności przelewem oznacza to zwrot w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia. Zwrot pieniędzy nie obowiązuje w momencie zakupienia biletów 14 dni przed danym wydarzeniem.
REKLAMACJE
Usługi, które oferuje V-EVENT nie podlegają reklamacji.